Mijn dienstenwijzer

Algemeen

Deze dienstenwijzer heb ik geschreven om je nadere informatie te verschaffen over mijn dienstverlening.
Mijn dienstverlening is er op gericht je zo goed mogelijk van dienst te zijn waarbij jouw wensen centraal staan.
De Wet op het Financieel Toezicht schrijft voor dat je als klant recht heeft op informatie over mij en mijn dienstverlening.
Deze wettelijk verplichte informatie én daarnaast ook extra informatie, verstrek ik je graag met deze dienstenwijzer.
Mocht je vragen over deze dienstenwijzer hebben of wanneer er onduidelijkheden zijn, neem dan gelijk contact met mij op.

Dienstverleningsdocument
Met betrekking tot advisering van complexe en/of impactvolle financiële producten aan consumenten vindt je op mijn website
het officiële dienstverleningsdocument. Met dit dienstverleningsdocument kan je mijn dienstverlening en honorering vergelijken
met andere financiële dienstverleners. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) ook verplicht om je als consument goed
 te informeren.

Waar bestaat mijn dienstverlening uit?
Volgens een duidelijk stappenplan inventariseer ik jouw persoonlijke financiële situatie tezamen met de financiële risico's
waaraan je bloot staat of kan komen te staan. Ik kijk daarbij naar welke risico's je zelf kunt en ook wilt dragen en naar welke
risico’s eventueel verzekerd moeten worden. Ik geef je hierbij advies over welke producten naar mijn mening het beste aansluiten
bij jouw persoonlijke situatie en persoonlijke wensen.  Jouw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd uniek, daarom is mijn advies
voor jou altijd een maatwerkadvies.

Naast de 1e advisering, begeleid ik je ook bij het afsluiten van financiële producten zoals hypothecaire geldleningen en/of
consumptieve kredieten.  Maar ook door je in contact brengen met specialisten indien dat voor jou de beste oplossing is.
Ook kan het voorkomen dat ik in jouw belang contact moet opnemen met derden om tot een goed advies voor je te kunnen komen.
Ik geef altijd een onafhankelijk en ongebonden advies, dat betekent dat er geen eigendomsbelangen zijn door andere financiële
dienstverleners. Ook heb ik geen verplichtingen naar aanbieders of andere financiële instellingen toe en participeer ik zelf ook
niet in financiële partijen. Met andere woorden je krijgt bij mij altijd een onafhankelijk advies.
Een advies wat voor jou het beste advies is!

Werkwijze
Ik adviseer én bemiddel als onafhankelijk intermediair op het gebied van verzekeringen, hypotheken, en andere financiële diensten
zoals consumptieve leningen. Dit kan voor zowel particulieren zijn alsmede ondernemers in privé.
Met het full service concept van mij wordt je van A tot Z geholpen.

Ik werk altijd met een overzichtelijk stappenplan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

1. inventarisatie
2. Analyse
3. Advies
4. Bemiddeling


Wet op Financieel Toezicht
Als gediplomeerd financieel adviseur sta ik onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM).  
Ik heb een vergunning van AFM gekregen voor het adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet, consumptief krediet,
spaarrekeningen, betaalrekeningen, schadeverzekeringen particulier, inkomensverzekeringen en vermogen.
Tevens beschik ik ook over een vrijstelling van artikel 2:96 Wft op grond van artikel 11, eerste vrijstellingsregeling Wft.  
Ook wel bekend onder de term Nationaal Regime. Door deze vrijstelling mag ik ook adviseren en/of orders ontvangen en
doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Je kunt mijn officiële registratie terugvinden in het AFM register onder nummer 12049165.
Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl)


Klachtenregeling
Vanzelfsprekend doe ik er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben
dan verzoek ik je om allereerst contact met mij op te nemen en je klacht schriftelijk kenbaar te maken (per brief of e-mail aan info@hanvanwijkhypotheken.nl). Na ontvangst van de klacht neem ik zo snel mogelijk contact met je op voor een persoonlijk
gesprek om over de klacht te praten. Mocht een klacht niet tot een bevredigende oplossing voor je leiden, dan kan je vervolgens
jouw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Ik ben uiteraard als professionele dienstverlener aangesloten bij dit onafhankelijk instituut.

Mijn aansluitnummer bij Kifid is: 300.018508

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-3338999
info@kifid.nl
www.kifid.nl.


Kamer van Koophandel
Han van Wijk Hypotheken is de handelsnaam van Trifolium Consilium B.V.
In de Kamer van Koophandel staat Trifolium Consilium B.V. geregistreerd onder nummer 87478129.


Bezoek adres en contactgegevens
Het kantooradres van Han van Wijk Hypotheken is:

De Tuin 23
1611 KR  Bovenkarspel
06 51 35 37 26
info@vanwijkhypotheken.nl
www.hanvanwijkhypotheken.nl


Privacy
Door mijn werk beschik ik over vertrouwelijke gegevens van je. In overeenstemming met de voorschriften van
de Autoriteit Persoonsgegevens zal ik deze niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen.


Beloning en tarieven
Mijn inkomsten en de manier waarop je deze aan mij betaalt kunnen verschillen, graag verduidelijk ik  dit aan je.

De volgende manieren van vergoeding zijn mogelijk:

• Vergoeding op basis van provisie.
Het kan voorkomen dat ik inkomsten krijg uit een vergoeding die ik van de verzekeringsmaatschappij ontvang waar je
met mijn begeleiding en bemiddeling een verzekering of financieel product hebt afgenomen. Je betaalt in dat geval premie
aan de maatschappij waarvan ik een deel van de maatschappij retour ontvang voor mijn werkzaamheden.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij schadeverzekeringen.


• Vergoeding op basis van declaratie ( bijvoorbeeld hypotheekadvies ) .
In dat geval breng ik de kosten van mijn dienstverlening rechtstreeks bij je in rekening. Indien dit het geval is stel ik je altijd
vooraf in kennis van de kosten en leg ik dit vast in een dienstverlenings-overeenkomst. Je betaalt hierbij de kosten van
mijn dienstverlening rechtstreeks aan mij ( vaak pas bij de notaris wanneer een hypotheek gaat passeren ) .
Je kan hierbij denken aan de advieskosten bij complexe en/of impactvolle producten zoals bijvoorbeeld hypotheken.


Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen en pensioenverzekeringen mag ik geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Daarom breng ik de
kosten voor mijn dienstverlening bij deze producten bij je in rekening. Vaak zijn deze kosten voor jou ook fiscaal aftrekbaar.

Een uitzondering op het provisieverbod is er voor advies- en bemiddeling van consumptief krediet. Wettelijk gezien is het niet
toegestaan om voor werkzaamheden die betrekking hebben op consumptief een directe vergoeding in rekening te brengen
bij jou als klant.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Ik doe mijn uiterste best om je te voorzien van de beste dienstverlening. Desondanks heb ik voor mogelijke fouten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor schade
die verband houdt met beroepsfouten vanuit mijn zijde. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door de
betreffende rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.


Assurantiebelasting en omzetbelasting
Of de beloning voor mijn dienstverlening onderhevig is aan de heffing van BTW en/of assurantiebelasting, is afhankelijk of de
door mij verrichte dienstverlening betrekking heeft op advies of bemiddeling. Heeft mijn dienstverlening betrekking op advies,
dan wordt er normaliter BTW in rekening gebracht. Is er sprake van bemiddeling, dan wordt er assurantiebelasting in rekening gebracht.

Verzekeringen op het gebied van leven, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten en werkloosheid, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting.

Bemiddeling in hypothecair krediet, consumptief krediet, sparen en betalen is vrijgesteld van BTW.


Beëindigen van onze relatie
Je hebt altijd het recht om op elk moment de relatie met mij te beëindigen. Ja kan mij op schriftelijke wijze verzoeken de bestaande verzekeringen, hypotheken en andere producten over te dragen naar een andere adviseur en de dienstverlening beëindigen.
Ook kan ik het initiatief nemen om de relatie met je te beëindigen.


Wat mag ik van jou verwachten?
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn spreken we een aantal spelregels met elkaar af.
Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties dien je jezelf bijvoorbeeld
met een geldig paspoort of identiteitsbewijs te legitimeren. Ook vraag ik je om mij in kennis te stellen van elders afgesloten producten.
Dit kan namelijk van invloed zijn op mijn advies.

Bij veranderingen in jouw persoonlijke situatie verwacht ik dat je dit aan mij doorgeeft. Veranderingen in je situatie kunnen namelijk
van invloed zijn op jouw persoonlijke situatie. Hierbij kan je denken aan geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden,
wijziging van bestemming van je woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen of uitgaven, aanschaf- of verkoop
van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen, etc.
Je moet natuurlijk ook actief en tijdig de juiste gegevens verstrekken. Je bent immers zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door jou aan mij verschafte informatie.

Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de voorwaarden
van de verzekeraar of andere financiële dienstverlener deze gerechtigd is om sancties te stellen. Zo kan bijvoorbeeld het recht op
een schadevergoeding vervallen. Ook vraag ik je de door mij toegezonden stukken altijd te controleren op juistheid en onjuistheden direct
aan mij schriftelijk of per e-mail door te geven.

Ik kan alleen maar voldoen aan de zorgplicht die ik ten aanzien van jou heb, indien je jouw informatieverplichting strikt naleeft.
Doe je dat niet, dan mag ik overgaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of tot beëindiging van de opdracht.


Nog belangrijk om te weten
Je kan geen rechten ontlenen aan voorlopige berekeningen die ik heb gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product
en de eventuele doorwerking daarvan in je maandlasten. Je dient deze voorlopige berekeningen als indicatief te beschouwen.
De voorlopige berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Ik kan je pas een definitieve berekening
geven, wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door jou is geaccepteerd.

Je kan ook geen rechten ontlenen aan door mij verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële
producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Ik sta niet in voor de
juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.


In het geval mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is mijn aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het totale honorarium dat ik voor de betreffende opdracht in rekening gebracht heb en je aan mij hebt betaald. Wanneer ik
je geen honorarium voor mijn dienstverlening in rekening heb gebracht, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het
financiële product waar jouw aanspraak betrekking op heeft.

E-mailen
Bellen